Contact Us
Keren Yishai
Rav Mordechai Elon
See the Mekorot
This week's shiur
Listen to the Shiur

עובשה תשרפב םירועישו תוחיש
םידימלת י"ע וכרענו ובתכנש

יפמ
א"טילש ןולא יכדרמ ברה

המימת הלוע
תודלות תשרפל

םימעפ םישגפנ ונא תודלות דעו הרש ייח ךרד אריו תשרפמ
לש ותומד לע םעפה דומעל ינוצרב .וניבא קחצי לש ותומד םע תובר
,קחצי ןהב ךרבתמש תוכרבה ךרדו תודלות תשרפ ךרד וניבא קחצי
.ה"בקהו קחצי לש דחוימה רשקה יפוא תא ןוחבל ללכבו

הכוזש םהרבאמ הנושב דבלב תויולגתה יתשב הכוז קחצי
הנושבו ,ותיא רבדמו וילא הלגתמ ה"בקהש םימעפ הנומשל
םג קחצי לבקמ םימעפה יתשב .םימעפ שמחל הכוזש בקעימ
אלא ,"ךערז תא יתיברהו" לש תיפיצפסה הכרבה תא
הארנ .ולצא קר תמייקש תניינעמ הדוקנ העיפומ ןהיתשבש
:םיקוספב םירבדה תא

ימיב היה רשא ןושארה בערה דבלמ ץראב בער יהיו"
לא רמאיו 'ה וילא אריו :הררג םיתשלפ ךלמ ךלמיבא לא קחצי ךליו םהרבא
ךמע היהאו תאזה ץראב רוג :ךילא רמא רשא ץראב ןכש המירצמ דרת
רשא העבשה תא יתמקהו לאה תוצראה לכ תא ןתא ךערזלו ךל יכ ךכרבאו
ךערזל יתתנו םימשה יבכוככ ךערז תא יתיברהו :ךיבא םהרבאל יתעבשנ
":ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו לאה תוצראה לכ תא
?הרקי הז לכ המל
":יתרותו יתוקח יתוצמ יתרמשמ רמשיו ילקב עמש רשא בקע"

לבקמו ,בערה ללגב ררגל דרוי קחצישכ עיפומ הזה רופיסה לכ
.וניבא םהרבא דריש ומכ םירצמל םשמ תדרל אל הארוהה תא
םהרבאב קחצי תא ןמזה לכ ךרוכ בותכהש בל םישל יאדכו
תורמל   "…םהרבא ימיב היה רשא ןושארה בערה דבלמ"
.בער היה בקעי לצא םגש
אוה .המיענ ךכ-לכ אל םינפ תלבק ול שי םשו ררגל עיגמ אוה
ראבל רבוע אוה ,תחאה ראבהמ ותוא םיקרוז ,תחא ראב רפוח
אוהו ,הנטש ,קסע   תאזה ראבהמ םג ותוא םיקרוז ,תרחא
עיגמ אוהשכ .עבש-ראבל עיגמ אוה זאו ,תישילש ראבל רבוע
,ותיא רבדל ואבצ רש לכיפו ךלמיבא וילא םיעיגמ עבש-ראבל
.םכסה ותיא תושעל תאז לכב םיצורו

הינש םעפ ה"בקה וילא הלגתמ עבש-ראבל עיגמ אוהשכ
,םלוכ תובאה לכמ ןמז רתוי יח קחצי ,בגא .ארקמב הנורחאו
ןובשחה יפל ,דואמ םיכראתמ קחצי לש וייח .הנש םינומשו האמ
י"שר ךכ .ףסוי תריכמ רופיסל םג ןיטולחל עדומו יח קחצי
בקעיו ףסוי לצא םסרופמה "ויבא ותוא ךביו" קוספה לע ריבסמ
הכובה קחצי לע אלא ,ףסוי תא הכובה בקעי לע רבדמ אל אוהש
הנהו .קחצי   "ויבא" ,בקעי תא    "ותוא ךביו" בקעי תא
עיפומ הפ םגו .ארקמב תודיחיה ,הנורחאהו הינשה תולגתהה
:םיקוספל בל םישנו ."ךערז תא יתיברהו" לש ןיינעה

רמאיו אוהה הלילב 'ה וילא אריו :עבש ראב םשמ לעיו"
ךערז תא יתיברהו ךיתכרבו יכנא ךתא יכ ארית לא ךיבא םהרבא יהלא יכנא
":ידבע םהרבא רובעב

ךא "ךערז תא יתיברהו" לש תובייחתהל םימעפ הכוז קחצי
ןיא יכו ,דואמ הנושמ רבד והז .םהרבא תוכזב הז םעפ לכב
הכוז אוה ?ומצע תוכזב תאזה הכרבה תא לבקל תוכז ול
רשא בקע" ,"ידבע םהרבא רובעב" ,ערזה תיברה לש החטבהל
?םהרבא תוכזב קר   "ילקב םהרבא עמש

םוקמ םושב לבא ,הברי וערזש תאזה החטבהל הכוז בקעי םג
הנה .בקעי תוכזב הז ,םהרבא תוכזב אלו קחצי תוכזב אל הז
הכוז בקעיש תוברה תויולגתהה לכ ךותמ תחא םעפ בקעי לצא
בותכש םימעפ םג שי .ערזה תיברה לש ןויערה עיפומ םהל
יוטיבה לע רבדמ ינא לבא םהרבא לצא "לודג יוגל ךשעאו"
,בקעי לצא עיפומ ערז תוברהל יוטיבה ."ךערז תא הברהו"
.םלוסב םסרופמה םולחב עיפומ אוהו

וילע בצנ 'ה הנהו :…הצרא בצמ םלס הנהו םלחיו"
ץראה קחצי יהלאו ךיבא םהרבא יהלא 'ה ינא רמאיו
ךערז היהו :ךערזלו הננתא ךל הילע בכש התא רשא
הנפצו המדקו המי תצרפו ,יובירה הז ,ץראה רפעכ
":ךערזבו המדאה תוחפשמ לכ ךב וכרבנו הבגנו

תוכזב אלו םהרבא עמש רשא בקע אל ,קחצי עמש רשא בקע אל
איה תובייחתהה ןהיתשבו קחציל שי תויולגתה יתש קר .רחא
?קחצי לצא ,הלילח ,רסח ךכ-לכ המ ."םהרבא עמש רשא בקע"
?ידדצ ךכ לכל קחצי ךפה עודמ

,הילא בל םימש ךכ-לכ אל ילואש תחא אמגוד תאזש איה תמאה
םימש ונחנא דימת ירה קחצי לש תוידדצב תורחא תואמגודל לבא
תמא ןתת" .םלענ אוה וניבא קחצי םהבש םיקוספ המכ שי .בל
םוי לכ ,"םדק ימימ וניתובאל תעבשנ רשא םהרבאל דסח בקעיל
ל"זח ?םש םלענ קחצי הפיא ,הזה קוספה תא םירמוא ונחנא
,בוט .קחצי הז - "םדק ימימ וניתובאל תעבשנ רשא" םירמוא
ילב לבא ,םיקוספ הברה דוע שי ?שרופמב רכזומ אל המל לבא
לכב .ידדצ הככ עמשנ דימת קחצי ןמצע תושרפב םיקוספה
ךיא .םירחאה תובאה ןמ ןיטולחל הנוש אוה םירופיסה ןמ דחא
םהרבא .המימת הלוע התא ,"המירצמ דרת לא" ?ולצא רמאנ
ותונוש .דקענה ןבה אוה ,םירצמל דרוי אל התא ,ןכ בקעי ,ןכ
.םינוש םינוויכמ םג הב עגינש הצור ינא קחצי לש תאזה

תשרפ ןיב תוושהל הצור ינאו ,תוראבה תשרפב עגרה ונקסע
קחצי .קחצי לש תוראבה תשרפל וניבא םהרבא לש תוראבה
המ זא ,ראבה תא ול םילזוגו תוראב רפוח ,ררגל אב וניבא
בושו ול םילזוג בוש .תרחא ראבל רבוע ?השוע וניבא קחצי
הזיא ללכבו ?םיביגמ ךכ ?יכוניחה רסמה המ .רבוע אוה
אבאש םיתשלפ םומתסש תוראבה תא ?קחצי רפוח תוראב
לכה ,"םהרבא עמש רשא בקע" .ולש אל ללכב הז .רפח ולש
רופיסב םג .םולכ םש השע אל ,קחצי ,אוה ,השע םהרבא
תצק היה וניבא קחצי םגש םיחכוש םימעפל .ךכ הז הדקעה
יתעבשנ יב" זא קחצי תדקע תרמגנ .םהרבא קר אל הדקעב
ךכרבא ךרב יכ …הזה רבדה תא תישע רשא ןעי יכ 'ה םאנ
,"ילקב תעמש רשא בקע" ?המל ,"ךערז תא הברא הברהו
הז לכה ,הנומתב אל ללכב קחצי ,םהרבא אלא קחצי אל
.ילוקב תעמש וניבא םהרבא התא רשא בקע

,הנוש תצק תיארנש תרחא הדוקנב דקמתהל הצור ינא לבא
עגר דקמתנ .ירמגל רחא ןוויכמ רוא תכפוש ילוא איהו
לומ בקעילו םהרבאל תונתינש ערזה תיברה לע תויולגתהב
היהיש החטבהל םימעפ שולש הכוז םהרבא .קחצי לש וז
:הנושארה ,בר ערז ול

אנ אש ומעמ טול דרפה ירחא םרבא לא רמא 'הו"
הבגנו הנפצ םש התא רשא םוקמה ןמ הארו ךיניע
ךל האר התא רשא ץראה לכ תא יכ :המיו המדקו
רפעכ ךערז תא יתמשו :םלוע דע ךערזלו הננתא
ץראה רפע תא תונמל שיא לכוי םא רשא ץראה
":הנמי ךערז םג

המ .ץראה רפעכ ?בר המכ ,בר ערז היהיש החטבה ןאכ שי
אש" הלועפ תושעל ךירצ אוה ?תושעל וניבא םהרבא ךירצ
םעפב םהרבא לא ה"בקה הנופ ךכ-רחא ."הארו ךיניע אנ
רפעכ אל בר ערז ול ןתי אוהש ול רמוא אוהו ,הינשה
הז לכ תא ול רמוא אוהו ,םימשה יבכוככ אלא ץראה
בקעי לצא םגו םהרבא לצא םג ,בל םישל בושחו .הזחמב
.תחא םעפ אל וליפא קחצי לצא .םיבר תוזחמו תומולח שי
,םיכאלמב םיפקומ בקעיו םהרבא .תוזחמ ןיא ,תומולח ןיא
,םיכאלמ חלוש בקעי ,םירקבמ םיכאלמ ,םיאב םיכאלמ
םע םישגפנו ,שממ םיכאלמ הלאש דיגהל חרוט י"שרו
תא הארנ .הזכ רבד םעפ ףא ןיא קחצי לצא .הלילב ךאלמ
:םיקוספה

הזחמב םרבא לא 'ה רבד היה הלאה םירבדה רחא"
הברה ךרכש ךל ןגמ יכנא םרבא ארית לא רמאל
ךלוה יכנאו יל ןתת המ םיהולא 'ה םרבא רמאיו :דאמ
רמאיו :רזעילא קשמד אוה יתיב קשמ ןבו ירירע
שרוי יתיב ןב הנהו ערז התתנ אל יל ןה םהרבא
םא יכ הז ךשריי אל רמאל וילא 'ה רבד הנהו :יתא
רמאיו הצוחה ותא אצויו :ךשריי אוה ךיעממ אצי רשא
םתא רפסל לכות םא םיבכוכה רפסו המימשה אנ טבה
":ךערז היהי הכ ול רמאיו

?ילאוזיוה רבסהה ילב ןיבהל רשפא יא יכו הלאשה תלאשנו
הצור התא .ץראה רפע ומכ ?ךל היהי ערז המכ עדוי התא
יבכוכ ומכ ?המכ עדוי התא ."הארו ךיניע אנ אש" ,ןיבהל
וישכעו םיבכוכה תא רופס ,הצוחה אצ ,םתס אל לבא .םימשה
.הז לכמ רבד םוש ןיא קחצי לצא וליאו .וניבא םהרבא הז .ןיבת

הזחמה אישב הזו תישילשה םעפב ה"בקה וילא אב ךכ-רחא
,ץראה רפעל יומיד תחא םעפ היהש .המצע הדקעב ,לודגה
תישילשה םעפב ,וישכע ,םימשה יבכוכל יומיד תחא םעפו
:רמאנ ערזה תיברה יבגל םהרבא לש תויולגתהב הנורחאהו

תא תישע רשא ןעי יכ 'ה םאנ יתעבשנ יב רמאיו"
ךכרבא ךרב יכ :ךדיחי תא ךנב תא תכשח אלו הזה רבדה
לוחכ םגו םימשה יבכוככ םג ,ךערז תא הברא הברהו
":ילוקב תעמש רשא בקע ?המל ,םיה תפש לע רשא
ןיב לודגה ינושה תא אטבמש קוספה זאו ,הדקעה תמייתסמ
:םירחאה וניתובאל קחצי
ראב לא ודחי וכליו ומקיו וירענ לא םהרבא בשיו"
"עבש ראבב םהרבא בשיו עבש
.םעפה אל ,עבש-ראבל רזוח אל וניבא קחצי לבא

ידכ ךות תשחרתמ ערזה תיברה לע החטבהה בקעי לצא םג
בושו ,הצרא בצומ םלוס הזחמב האור אוה .םולח לש בצמ
רפעכ ךערז היהו" המגדה םע האב ערזה תיברה לע החטבהה
יבכוכ   דואמ ההובג המגדהל הכז וניבא םהרבא ."ץראה
-רחאו ,ץראה רפע   הטמלמ המגדהל ינשה דצה ןמו םימשה
ףתושמה הנכמה .םהינש לש םוכיסל תישילשה םעפב ךכ
דואמ ,םידחוימ דואמ םיעוריאב ושחרתה םלוכש םלוכל
היה םג ךירצ דימת ,ךיניע אש ,הדיקעה ,הזחמה   םיינחור
,ץראה רפע לש יומידל קר הכוז בקעי .הלועפ יהשוזיא תושעל
הז ולצא םגו ,יומיד תפסותב החטבהל הכוז אוה םג לבא
.םולחב ,הזחמב שחרתמ

םעפ ףא לבא ,קחצי הכוז תויולגתה יתשל קר ,ןוכנ ?קחציו
הלגתמ ה"בקה ולצא .טושפ םתס ,תומולח אלו תוזחמ אל
לבקמש דיחיה אבאה אוה קחצי .תוזחמ ילבו תומולח ילב
יכ ארית לא" .המגוד םוש ילב ערזה תיברה תחטבה תא
."ידבע םהרבא רובעב ךערז תא יתיברהו ךיתכרבו יכנא ךתא
אל אוה ,םיילאוזיו םירבסה ךירצ אל הארנכ וניבא קחצי
תוגרדמב קלחמ ם"במרה .םידחוימ תומולחב שחרתי הזש ךירצ
שי ,הלילב קר האובנל םיכוזש םיאיבנ שיש ,האובנה
שיו ,הזחמב םיכוזש םיאיבנ שי ,םולחב םיכוזש םיאיבנ
.םתס ותיא רבדמ ה"בקהש איבנה לש הלודג יכה הגרדמ
קחצי .ירמגל םיכופה םיארנש םירבד ינש הפ רבתסמ זא
ילב תאזה החטבהה תא לבקמש תובאה ןיב דיחיה אוה
,דחוימ יזחמ עוריא םוש ילב ,רבסה םוש ילב ,הלועפ םוש
וא הרושבל הכוז אוהש הביסה ךדיאמ לבא .םתס
.ויבא םהרבא תוכזב אלא ומצע תוכזב אל איה החטבהל
?וניבא קחצי לש הזה םלועה קוידב והמ .הנושמ רבד הז
תוחפה אבאה ,תובאה ןיבש םלענה אבאה תמאב היה אוה
.שגרומ תוחפה ,רכומ
בקעי .ומצעב ךודישב קסוע אלש דיחיה אבאה אוה קחצי
םיפילחמ ,םינש הברה ומצע םע ןיינעב לפטמ ,ותמועל
דיל ךודישה תא אצמי קחצי םג .האל םגו לחר םג שיו
חלשי אוה אל םג ,םש היהי אל ללכב אוה לבא ראבה
םוש עדוי אל וליפא אוהו ,ולש אבא אלא ,חילשה תא
.וביבס ןגראתמ קסעה לכ ,ותוא םשגופ אל ונחנא .רבד

לצא עיפומש יפכ תומואה לש סחיב םילדבה םג םנשי
ונא בקעיו םהרבא לצא .קחצי תמועל בקעיו םהרבא
,"ונכותב התא םיקולא אישנ" .תויולעפתהל םימעפל םידע
התא רשא לכב ךמע םיקולא" ,וניבא םהרבאל רמאנ
לצא ןכו ,םירצמב הערפ לצא ,ףוס ילב בקעי לצא ."השוע
וילא םיעיגמ .קחצי לצא הרוק המ בל ומישת לבא .ןבל
תושעל ותוא ענכשל םיסנמו ואבצ רש לכיפו ךלמיבא
:ךכ ול םירמוא םה ,םולש םכסה םתא

לכיפו והערמ תזחאו ררגמ וילא ךלה ךלמיבאו"
ילא םתאב עודמ קחצי םהלא רמאיו :ואבצ רש
ואר ורמאיו :םכתאמ ינוחלשתו יתא םתאנש םתאו
וניתוניב הלא אנ יהת רמאנו ךמע 'ה היה יכ וניאר
ונמע השעת םא :ךמע תירב התרכנו ךניבו וניניב
קר ךמע ונישע רשאכו ךונעגנ אל רשאכ הער
":'ה ךורב התע התא םולשב ךחלשנו בוט

םרכוז םתא וניבא םהרבא ,וניבא קחצי לש תאזה העפותה
השע אוה המ זאו ,תחא םעפ ,ראב ול ולזג תחא םעפש
אוהש ול רמאו ,ךלמיבא וילא אבשכ ?הזה לזגה םע
ידיתעה םכסהה ךותל סינכה אוה ,םכסה תושעל הצור
םהרבא חכוהו" .םכסהה לכ תא בכעמש ףיעס רידאה
ידבע ולזג רשא םימה ראב תודא לע ךלמיבא תא
רבדה תא השע ימ יתעדי אל ךלמיבא רמאיו :ךלמיבא
.ןינעמ אל הז םהרבא תא ."יל תדגה אל התא םגו הזה
םכסהה ךותב סנכי הז זא ,ולזגש תחא ראב התיה
זא ראב םילזוג קחצי לצא ,תאז תמועל .תורודה לכל
םילזוג ,הנושאר םעפ יתדספה ,םש לע הזל ארוק אוה
םש לע תישילשה םעפב .הינש םעפ יתדספה ,תחא דוע
היהי םשה   ולזג אל ףוס ףוס ?הזל ארוק אוה המ
וילא םיעיגמשכו ."ונל 'ה ביחרה התע" ,תובוחר
עודמ" םתוא לאוש אוה ,םכסה תושעל ךכ-רחא
:םכתאמ ינוחלשתו יתא םתאנש םתאו ילא םתאב
דיחיה אבאה הז ."ךמע 'ה היה יכ וניאר ואר ורמאיו
םיקולא" אל ."ךמע 'ה היה יכ וניאר ואר" ,הזל הכוזש
."וניאר ואר" ,רתוי הברה הז ,"השוע התא רשא לכב ךמע

רנ שרדמב בותכ ?תאזה תוליפכה הז המ ,"וניאר ואר"
."יולגב וניאר רתסב ואר" :םילכשה

,ותוא ואר םלוכש ולצא רתסנ והשמ שי וניבא קחצי
תנשב םדא עיגמ .ןיבהל רשפא .הז המ ןיבהל ךירצ
.םירעש האמ אצומו ,םש ערוז ,בער לש ץראל תרוצב
םואתפש רורב םג לבא ,רורב לכה ,הרורב האנקה
םישקבמ םה זאו .הפ הרוק והשמ ,ותיא 'הש םיאור
רשאכ הער ונמע השעת םא" :םימייסמו תירב תורכל
םלשב ךחלשנו בוט קר ךמע ונישע רשאכו ךונעגנ אל
דוע הכוז 'ה ךורב הזה ראותל ."'ה ךורב התע התא
,רזעילא הזו ,קחצימ ץוח ולוכ ך"נתה לכב דחא םדא
ראותל הכוז אוה המל םילאוש ל"זח .םהרבא דבע
בל םישל יאדכ .תורוצ ינימ לכב םינועו ,'ה ךורב
ןכ .הרש ייח תשרפ לכב עיפומ אל רזעילא םשהש
ונחנא .יתועמשמ דואמ הז .םהרבא דבע - עיפומ
רהוזבו .רזעילא קשמד הז םהרבא דבעש םיעדוי
היה אוה יכ 'ה ךורב ארקנ אוה רידא רבסה עיפומ
ךכ-לכ .ומצע לשמ רבד םוש ול היה אל ,ןמאנ חילש
הכוראה השרפה לכבש .ומצע לשמ רבד םוש ול ןיא
עיפומ אל קחציל ךודישה תא שפחל ךלוהש דבעה לש
,ןויערל לטב ,חלשמל לטב ולוכ לכ אוה .ולש םשה
,ומצע לשמ םולכ ול ןיא יכ ,'ה ךורב ארקנ אוה אליממ
קחצי לבא .תאזה הכרבה תא לבקמש רוניצ ולוכ אוה
אוה .ומצע ינפב אבא אוה ,חילש אל אוה וניבא
,חילש אל אוה ,ראותה תא ול שיש ארקמב דיחיה
.'ה ךורב   הזה אלפומה ראותה תא ול שיו

קחצי לע לכתסהל םיבייחמ דחי הלאה םירבדה לכ
לכה דחא דצמ .הפ הרוק המ ןיבהל תוסנלו ,תרחא
ןיב דיחיה ינש דצמ .לפת לכה ,םהרבא עמש רשא בקע
הז .םימוצמצ ילב ,תורדגה ילב האובנל הכוזש תובאה
התא" הזה קוספה יבגל הנטנטק הרעהב ,בגא !קחצי
ינאש הרעה רבד קמעהב ב"יצנה רמוא ,"'ה ךורב התע
הבר תובישח הל שי תימואלו תירוטסיהש בשוח
,"'ה ךורב" הז המ הלאשה לע הנוע אל ב"יצנה .דואמ
לכש רמוא ב"יצנה .קוספה תא ןיבהל הסנמ אלא
ךלמיבא ישנא וישכע ול םירמואש םירבדה ךותב בלש
תאז לכב המל ריבסהל ןויסנ .סויפ הזיא דוע היה
?םכסה ונתא השעתש הווש ךל ונישעש המ לכ תורמל
,ותא דואמ השק עקר םהל שי הנותחתה לע םדי ירה
לכבש ותוא ענכשל וישנאו ךלמיבא םיסנמ בלש לכבו
םהש ב"יצנה רמוא זא .ול יאדכ הזה םכסהה תאז
אל רשאכ הער ונמע השעת םא" הלחתהב ול ורמא
ןוכנ ,ךתוא ונחליש םנמואש ןוכנ לכה ךס    "ךונעגנ
ךחלשנו בוט קר ךמע ונישע" לבא ,ררגמ ךתוא ונקרזש
תיארונ התסה התייה ,תסומ 'באבש' היה - "םולשב
.ךב ועגפי אל שוריגהש ונגאד לבא ,ךתוא ונשרג םנמואו

וללגבש דחא רבד דוע שיו ,תואלפ יאלפ ב"יצנה ףיסומ
ירהש ךכ לכ סעכת אלו םכסה ונמע השעתש יואר
חיורה ףוסבש ימ שוריגה ירחא רבד לש ופוסב
ךורב התע התא" .ונדספה ונחנא ,התא הז שוריגהמ
:תואלפ יאלפ ב"יצנה רמוא ?המל .אל ונחנא ,"'ה

חולישה רקיע לע םג ותוא וסייפ דוע"
אלה הערל השעמו לוע היהש ג"עא
ךב עגנש הממ רתוי ונילא העיגה הערה
".ןכ םניא המהו ,'ה ךורב התע התא ירהש
ונמתס ונחנאש ןוכנ זא ונלצא תייהשכ ,ריבסמ ב"יצנה
לבא תואלקח שי םואתפש הזב ונאניק ארונו ,תוראב ךל
.ונדספה ונחנא ךתוא ונשרגשכ
ול עיגמש םשכ ךרכב רישעהד עודי ירהו"
םהל עיגמ ךכ ריעה ישנא תועצמאב הבוט
הערגנ ותוא םחלשבו ויקסע י"ע תובוט
אוה רשאב ונממ אלו םהמ ךא זלה הבוטה
".'ה ךורב
ריאמ וישכע .אבה םוקמב 'ה ךורב תויהל ךישממ אוה
.תירוטסיה הניחבמ ארונ רבד ב"יצנה
לארשיל זמרו תוא וללה םירבדה לכו"
םוקמ הזיאמ םושרגי רשאכ תולגה תעב
רתוי םמצעל וערהש כ"חא וליכשיו וניבי
םיחגשומה לארשי ללכל וערהש הממ
".'ה ןמ הבוטל
.הרמגנ הלכלכה ןאכו םש חילצמ התא ,ונשריג םנמא ,ןיינעמ

ללכב ריבסמ אל אוה לבא ,דואמ הפי אוה ב"יצנה
סנכיהל ידכ יתעד תוינעל ."'ה ךורב" גשומה תא
.ךרדה תליחתמ קחציל סנכיהל ךירצ קחצי לש ומלועל
,שודקה רהוזהמ תחא הקספב חותפל הצור יתייה ינא
תובאה לכמ דיחיה אבאה אוה קחצי .םיאלפומ םירבד
בקעילו ,םהרבאל היהנ םרבא .ומשב יוניש ןיאש
רהוזב .קחצי דימת ארקנ קחצי לבא ,לארשי ףסוותמ
ונחנא םימעפ דואמ הברה .רבד דועל בל םימש םג
םיימעפ םלוע ילודגלו תובאל םיארוקש םישגופ
,"בקעי בקעי" ,"השמ השמ" ,"םהרבא םהרבא" .םמשב
הזש םימעפ שי םיארוק אלשכ םגו ,"לאומש לאומש"
."קידצ שיא חנ חנ תודלות הלא" םיימעפ עיפומ
לש תומש ינש ראתל דימת האב םיימעפ האירקה
.תומש ינש םנשי שיא לכלו םש שי שיא לכל .םדאה
םצעב אב ,םש שי שיא לכלש הזה הפיה רישה בגא
םיקולא ול ןתנש םשה תא ראתמש םלש שרדממ
ראותה אוהש םש שי .ומאו ויבא ול ונתנש םשה תאו
אוהש םשה תא שיו ,םלועב ןאכ רכומ םדאה ובש
תא שי דחא לכל .ילש ינחורה ,ילש יקולאה יוטיבה
הטמ לש םילשוריה תאו ולש הלעמ לש םילשוריה
רשעמ יבגל דואמ הפי קוק ברה רמוא ךיא .ולש
,רגל ,ןהכל ,יולל םינתונ ונחנאש תורשעמ שי ?ינש
ףאל םינתונ אל ינש רשעמ .ינעל ,הנמלאל ,םותיל
לכוא ינש רשעמ ?ינש רשעמ לש ןידה המ ,דחא
המל זא ,קוק ברה לאוש .םילשוריב ומצע םדאה
,תורשעמה תחפשמל ךייש אל הז ?רשעמ ארקנ הז
רמוא !?רחא והשימל ןתונ ינאש והשמ הז תורשעמ
ןהכה לש דצה תא שי ונתיאמ דחא לכבש ,קוק ברה
שי ונתיאמ דחא לכב .ובש לארשיה לש דצה תאו ובש
הווצמ ונתיאמ דחא לכו ,ובש םילשורי לש דצה תא
דצל ובש ימלשורי אלה דצהמ רשעמ םעפ תתל
ןהכה דצל ובש ילארשיה דצהמ ,ובש ימלשוריה
תחפשממ הז ,והשימל והשיממ רשעמ הז ,ובש
.תורשעמה

לצא איצוהל ,דימת .תומש ינש הז םהרבא םהרבא
השרפב קר .תומשה ינש ןיב קיספמ וק שי ,וניבר השמ
ןמ 'ה ךאלמ וילא ארקיו" הדקעב וניאר הנורחאה
ןיב ,"יננה רמאיו םהרבא-םהרבא רמאיו םימשה
שי הרותה רפסב ינשה םהרבאל ןושארה םהרבאה
תוכיראב ריבסמ ןי'זולוומ םייח 'ר .הקספה שי ,וק
ןיב הקספה שיש דיגהל האב תאזה הקספההש
רשב אוה רשאב ןותחתה םהרבאל ןוילעה םהרבא
,םהרבא-םהרבא ,חנ-חנ ,הקספה שי דחא לכ לצא .םדו
ךכ ארקנש םהרבא-םהרבא לש ותלודג .בקעי-בקעי
ינא .יננה תונעל חילצמ אוהש הז םהרבא-םהרבא
הטמלש הזו הלעמלש ינא לבא ,םילדבהה תא עדוי
עבש-ראבל הלילה תוארמב עיגמ בקעי .דחא ותוא הז
םעפ הנוע אוה םגו "בקעי-בקעי" האירקל הכוזו
ונתוא דימעמ ןי'זולוומ םייח 'ר ."יננה" הנושאר
ארקנש דיחיה אוה ונבר השמ ,דואמ ןיינעמ רבד לע
הרותה לכב עצמאב קיספמ וק ילב "השמ השמ" הנסב
,םיקולאה שיא הז ונבר השמ .ונבר השמ הז יכ ,הלוכ
,השמו השמש תאזכ הגרדמל עיגהל חילצהש ימ הז
.קיספמ וק םהיניב ןיא ,ןותחתהו ןושארה

הגרדמה ,השממ הלודג רתוי הגרדמ שיש רמוא רהוזה
ףא בותכ אל קחצי לצא .קחצי לש ותגרדמ איה תאזה
םג אוה וניבא קחצי ,תפסונ תרוכזתו ,קחצי קחצי םעפ
ומא אלו ויבא אל ול ןתונ אל ומש תאש דיחיה אבאה
ומאו ךייח ויבאש םירכוז ונלוכ ןוכנ .ה"בקה קר אלא
לדבהה תמאב המ ןיבהל ךירצו .וקחצ םלוכו ,הכייח
לע אל לבא ,הרש לש קוחצל םהרבא לש קוחצה ןיב
ארק ה"בקה אלא ,קחצי ארקנ הלאה םיקוחצה םש
,וישעו בקעי םהלש םינבל וארק הקברו קחצי .קחצי ול
.חרת   ויבא ידי-לע םרבא ארקנ םרבא

"ינמז ירת חנ חנ המל" :ךכ רהוזב םירמוא ל"זח
אמלעב יד קידצו קידצ לכ אלא" ?םיימעפ עיפומ המל
יתש םנשי םלועב קידצו קידצ לכב "ןיחור היל תיא
אחורו ,ןיד אמלעב דח אחור" םיקידצ ינש ,תוחור
ןמזה לכ יח אוהו הפ יח אוה "יתאד אמלעב דח
הזה םלועבש קידצה ןיב השק דואמ תויטנלוויבמאב
ןאכ אצמנש קידצה ןיב ,אבה םלועבש קידצהו
קידצ ,תמא לש קידצ אוה םא .םש אצמנש קידצהו
.םירבדה ינש תא יח ןמזה לכ אוה ,םלוע דוסי
יתאד אמלעב דח אחורו ,ןיד אמלעב דח אחור"
,םיקידצה לכב אצמת ךכו "יקידצ והלכב חכשת יכהו
,םהרבא םהרבא ,בקעי בקעי ,השמ השמ" שפח
קחצימ רב" רקיעה וישכעו "םש םש ,לאומש לאומש
ומכ וב בותכ אל "והב ביתכד המכ ,היב ביתכ אלד
ברקתאד אתעשב קחציד ןיגב" ?עודמ ,םהב בותכש
יבג לע ברקש העשב קחציש ןוויכ "אחבדמ יבג לע
היב תוהד היתמשנ תקפנ" קחצי תדקעב חבזמה
ןאכ התייהש ותמשנ ונממ האצי "אמלע יאהב
"םיתמה היחמ ךורב םהרבאב היב רמתאד ןויכו"
אמלעד היתמשנ היב תבת" םיתמה היחמ וב רמאנשכ
אלא הזה םלועה לש אל המשנה וב הסנכנ "יתאד
הז עגרמ .יח   תמ אוה הז עגרמו "יתאד אמלע" לש
אד ןיגב" ןאכ יח אל ללכב אוה לבא ןאכ יח אוה
אלא הימש ה"בק דחיי אלד" אצמת הז ללגב "חכשת
ול קר המל ,ומש תא דחיי אוה וילע קר המל "קחצי לע
."תמכ בשחתאד ןיגב" ?ךכ ארק אוה

וילא הלגתי ה"בקהש ידכ םיאיבנבש לודגה היהי איבנה
ךירצ אוה ,"ךערז תא יתיברהו" לש תאזכ הגרדמב
י"שר ריבסמ ךיא .תואיצמהמ תאצל ךירצ אוה ,הזחמ
רמא" ?"המימשה אנ טבה רמאיו הצוחה ותוא אצויו"
המ ןיבהל הצור תמאב התא ."םלוע לש וללחמ אצ :ול
התא ?לארשי חצנ םע היהי המ ?ךלש ערזה םע היהי
אצ ,םלוע לש וללחמ אצ ?הז תא סופתל הצור תמאב
םש םירמוא ונחנא ךיא .עגרהמ אצ ,ךלש תואיצמהמ
הצוחה אצ ,דמלו אצ ?םעפ לכ חספ לש הדגאב
תמאב וניבא בקעי הצור התא .הנטקה תואיצמהמ
המי תצרפו ץראה רפעכ ךערז תא הברה" תא ןיבהל
תואיצמב הז תא ךל דיגהל לוכי אל ינא ,"המדקו
אתמשנ ךל שי הב התאש תואיצמב יכ ,הב התאש
םיצורשכ לבא .יתאד אמלעד אתמשנו ןיד אמלעד
אוהשכ םג ותוא םיספות זא קחציל הז תא דיגהל
אתמשנב אצמנ ןמזה לכ אוה ,הנשמ אל הז קושב ךלוה
,הזחמ אלו תומגדה אל ךירצ אל אוה .יתאד אמלעד
,טאל הז תא ןיבהל ךירצ .קחצי לע הימש ה"בק דחיי
דומיל קר אל הז ,ידוסי דואמ דואמ אוהש רבד הז יכ
.תמא ,דסח   רחא והשמ ונל הלגמ אבא לכ .קחציב
םירבדה תא תוארל חוכה תא ונל הלגמ וניבא קחצי
.חצנל ירמגל ,ירמגל ,ירמגל תוכייש ןהש םייניעב הפ
ןימ וזיאב םירבדה תא תוארלו ,יתואיצמ תויהל
.תיתואיצמ אל ירמגל תיארנ הינפ לעש תאזכ היאר

םעפ ףאש הדומ ינא .ולש הדילב ,יתעד תוינעל ,ליחתמ הז
הרש לע םיסעוכ םלוכ עודמ תמאב ןיבהל יתחלצה אל
שי זא .הומכ קוידב קחצ םהרבא ירה ,הלש קוחצב
םירבסה םיארנ דימת הלא לבא ,םירבסה ףוסניא
איה ,קחצ אוה .השעמ רחאל םירבסה ,דבעידב
קחצתו" הלצא ,,"ובלב …קחציו" בותכ ולצא ,הקחצ
קחוצ אוה ,הנושמ רתוי הז הלצא ."הברקב הרש
רמוא ה"בקהו ,תקחוצ איה ,וילע סעוכ אל ה"בקהו
השיחכמ איה זאו ,"הרש הקחצ הז המל" םהרבאל
,"תקחצ יכ אל רמאיו …יתקחצ אל רמאל הרש שחכתו"
סולקנואב שמתשמ דימ י"שר .הזה רבדה לכ הז המ
,יבויח קוחצ אוה םהרבא לש קוחצהש רמואו
רמא ימ .גולגל אוה הרש לש קוחצהו ,ידח    הוודח
?ול רמא ימ ,ךכ םגרתמ סולקנואש עדוי ינא ?ךל
יתעד תוינעל .םירבסה ינימ לכ שי ?הזל ועיגה ךיא
אוה ,ןיטולחל טושפ אוה ,תואלפ יאלפ אוה רבסהה
.םיקוספב בותכ שממ

הרושבה לע וניבא םהרבא רשבתמש הנושארה םעפב
:ךכ ול רמאנ קחצי ול םיארוקש דלי ול היהיש תאזה
תא ארקת אל ךתשא ירש םהרבא לא םיהלא רמאיו"
הנתשהש 'א הרושב וז - "המש הרש יכ ירש המש
ה"בקה ,ןבומ ,תולאש ןיא הז לע .הרשל ירשמ םשה
יתכרבו" .םהרבאל םרבא לש םשה תא םג הנשמ
יכלמ םיוגל התיהו היתכרבו ןב ךל הנממ יתתנ םגו התא
- "קחציו וינפ לע םהרבא לפיו"    הבוגת ."ויהי הנממ םימע
היה הז לבא ,קחצ אוהש ןוכנש רמואש שרדמ שי
היה הז הרש לצאו .טשפ אל הז לבא ,םייפא תליפנב
וינפ לע םהרבא לפיו" .ןבומ אל הז ,השודקב להואב
תבה הרש םאו דלוי הנש האמ ןבלה ובלב רמאיו קחציו
סעוכ אוה ,ה"בקה ול רמוא המ ."דלת הנש םיעשת
לא םהרבא רמאיו" :ףיסומ דוע םהרבאו .אל ?וילע
םילאוש םתא םא ."ךינפל היחי לאעמשי ול םיהלאה
.םהרבא הז ןימאמ תוחפש ימ ,תירבעב הנבהב יתוא
,בוזע ,םלוע לש ונוביר ,שרופמ רמוא אוה ירה
רמאיו" ?ה"בקה ול הנוע המ .היחי אוהש יאוולה
ומש תא תארקו ןב ךל תדלי ךתשא הרש לבא םיהלא
."וירחא יערזל םלוע תירבל ותא יתירב תא יתמקהו קחצי
וישכע עודמו ,רמאנ רבכ הז ?שודיחה המ .ןבומ אל
?קיחצמ אל הז הינשה םעפב

תליחתב םיאב םיכאלמה ?הרש לצא רופיסה ךיא
הנה רמאיו ךתשא הרש היא וילא ורמאיו" אריו תשרפ
.הרש תארקנ רבכ איה יכ ?ןוכנ ,הרש ?ימ היא ,"להאב
וארת טעמ דוע לבא ,רמוא ינאש המ טושפ עמשנ הז
ךילא בושא בוש רמאיו" .הזה טרפה בושח הז המכ
להאה חתפ תעמש הרשו ךתשא הרשל ןב הנהו היח תעכ
תא העמש רבכ ,ונתעדל ,הרש .הלאש    "וירחא אוהו
,תישאר .ןכש חוטב ינא ?םהרבאמ הרושבה
תא עמש םהרבאש ןכתי יכו ,ןכש בייחמ ןויגיהה
איה ?העתפהב הז תא ריאשה אוהו ,הרושבה
הל רמא אל אוהו ,םיעשת תב איה ,הכחמ
החכוה םג יל שי לבא ?'ה תרזעב ןב היהיש
החכוהב .רסמה לכ תא הל ריבעה םהרבאש
תאז ,ןיטיג יניינעב רפוס ם"תחה שמתשמ וזה
?הל םיארוק םיכאלמה ךיא .תיתכלה תניינעמ החכוה
אלו םתוא תעמוש איה ?"ךתשא הרש היא וילא ורמאיו"
םיעשת 'ירש אלא הרש יל םיארוק אל' םהל תקעוצ
התייה יתולב ירחא" וישכעו ,ירש םשל הלגרתה איה הנש
איהש תעדוי איהו ,ליגה דובכל םש יוניש םגו "הנדע יל
לכ הל רפיס םהרבאש ינפמ הז יאדוב .הרש תארקנ
אלב םג יתרמאש ומכ לבא .םיכאלמה םע היהש המ
רפוס ם"תחה ,בגא .ךכ ןיבהל בייחמ ןויגהה הזה ןויצה
תומשה תא וב ופילחהש טגב דואמ תניינעמ היגוסב ןד
רבכ איה ,לכה תא תעמוש הרש וישכע .ירשל הרש ןיב
םימיב םיאב םינקז הרשו םהרבאו" רופיסה תא תעדוי
רמאל הברקב הרש קחצתו :םישנכ חרא הרשל תויהל לדח
םהרבא לא 'ה רמאיו :ןקז ינדאו הנדע יל התיה יתלב ירחא
:יתנקז ינאו דלא םנמא ףאה רמאל הרש הקחצ הז המל
."ןב הרשלו היח תעכ ךילא בושא דעומל רבד 'המ אלפיה
המל ןבומ אל לבא .הנומא רסוח ,השק הנעט תאז -
תא רמוא התא המל ,םהרבאל םג הז תא תרמא אל
הארי יכ יתקחצ אל רמאל הרש שחכתו" ?הרשל קר הז
ינוקזחהש השק ךכ ידכ דע הז ."תקחצ יכ אל רמאיו
םג אלא הרש לע קר אל סעכ ה"בקה תמאבש רמוא
אל ה"בקה ירהש .םהרבא לע רקיעבו םהרבא לע
םהרבאל רמוא אוה אלא ,תקחצ המל הרשל רמואו
תומח ומכ הזש רמוא ינוקזחהו .הרש הקחצ המל
קר יכ הל םיענ אל לבא התלכ לע קועצל הצורש
לע תקעוצ איה זא ,החפשמל הסנכנ איה וישכע
תמש המל :הל תרמוא איה .הניבמ התלכו התב
ינא םג ןוכנ הא :תרמוא הלכה זא ,סוכה תא הפ
:ול רמואו םהרבא לא ה"בקה אב ךכ .יתמש
,בושחל ךירצ םהרבא זא ?הרש הקחצ המל
הז יפל לבא ?יתקחצ ינא המל םצעב עגר ,עגר
,"יתקחצ אל רמאל הרש שחכתו" םואתפ המ
!?דיגהל םהרבא ךירצ היה הז תא

תאזו ןיטולחל טושפ אוה טשפה יתעד תוינעל
הרש לבא" םהרבאל רמא ה"בקה .הרושבה לכ
יכ .םולכ ?שודיח הזב היה ,"ןב ךל תדלי ךתשא
תדלוי ותשא הרשש ןכ-ינפל ול רמא אוה ירה
םהרבאל םרג הזו ,"ןב ךל הנממ יתתנ םגו" ,ןב ול
הרש לבא" ול רמואו ה"בקה אב וישכע .קוחצ
אלא ,שודיח םוש ןיא הזב ,"ןב ךל תדלי ךתשא
ךתשא הרש לבא" תואבה םילימב עיפומ שודיחה
רבסה אל הז ."קחצי ומש תא תארקו ןב ךל תדלי
עדוי התא ,תקחצ התא .תירבב ול ארקת ךיא
,ןויערה תא ךל יתרבסה אל דוע יכ ?תקחצ המל
הז הזה דליה .ןויערה תא ךל ריבסא ינא וישכע
ךלש והשמ ,רמולכ ,קוחצ אוה וניינע לכ ,ומש
,ןבומ אל הזה םלועב הפ ךלש והשמ ,קוחצ הארנ
,"קחצי ומש תא תארקו" .ינויגה אל ,ילמרונ אל
,אלפ לכהש היהת ותוהמש ןיבהל ךירצ התא
,ןבומ אל הז תמאבש היהי קחצי לש וניינע לכ
קיחצה הז .ונלש תואיצמב אל הז ,ספתנ אל הז
דוע יכ ,ךתוא קיחצה הז המל ןיבמ ינא ?ךתוא
.קחצי היהי ומשש ןויערה תא ךתוא יתדמיל אל
ומשש ןויערה תא ןיבמ רבכ התא וישכע לבא
אוהש םיעדוי תאו התא וישכע זא ,קחצי היהי
םהרבא ?תקחוצ תא וישכע המל זא ,קחצי ארקי
,"קחצי ומש תא תארקו" ול ועידוהש ינפל קחצ
אוהש םלועב ועידוה רבכש ירחא הקחצ הרש
ומש ארקיש ועידוהו ,קחצי דלונשכ .קחצי ארקנ
זא" תארקנש תאזה העפותה םלועב הדלונ קחצי
.לארשי חצנ לש הזה קוחצה   "וניפ קוחש אלמי
,יעבט אלה ,ןבומ אלה ,ינויגה אלה הזה רבדה
,ותדיקעמו ותדילמ ,ותרוהמ ,ותליחתמ ילנויצר אלה
ובשי דוע" ?הירכז רמוא ךיא .ןבומ אל תמאב לכה
תודליו םידלי םילשורי תובוחרב תונקזו םינקז
ברע הז תא רמוא אוה ,"היתובוחרב םיקחשמ
םעה תיראש יניעב אלפי יכ" רמוא אוה זאו .ןברוחה
םירבדה לכ ירחאו תואושה לכ ירחא "…הזה
םידליה תא בוש האריו םעה תיראש דומעי םיארונה
םעה תיראש יניעב אלפי יכ" .תובוחרב םיקחשמ
רמוא ."רבד 'המ אלפיה" - "אלפי יניעב םג הזה
.ינויגה אל ,קיחצמ ,הנושמ ,אלפ הז ,ןוכנ ,ה"בקה

םש לע ,קוחצה םש לע ,דיתעה םש לע ארקנ קחצי
תושעל רשפא יא הזה םלועב ןאכ הכלהה יפלש רבדה
קוחש ויפ אלמיש םדאל רוסאש הכלהב בותכ .ותוא
,רשפא יא ויפ אלמי לבא ,רתומ קוחשל .הזה םלועב
ןאכ יכ ,"הניר וננושלו וניפ קוחש אלמי זא" רמאנש
אצמנ קחצי לבא .ךופה והשמב לוהמ קוחצ לכ דימת
אלמי זא"ב ןאכ אצמנ אוה ןכלו ,םש םצעבו   ןאכ
,לעופב עיפומ אל קחצי תישעמ הניחבמ ."וניפ קוחש
איה הקברו ,םלועב שיש תוכרבה לכ תא ןנכתמ קחצי
םג הקבר לבא .לכה תא תכפוהו קסעה תא תלהנמש וז
הז היהי אל קחצי םא שחרתי אל רבד םושש תעדוי
רהמ חרבת ,בקעיל דיגהל תולקב הלוכי הקבר .ךרביש
אוה םא םולכ רוזעי אל הזש תעדוי איה לבא ,ןבלל
םהרבא תכרב תא לכ םדוק לבקי אלו ןבלל חרבי
תא לבקלו קחצי לצא רובעל ךירצ אוה זא ,קחצימ
רזוח אל אוה ?הדקעב קחצי לע ונרמא ךיא .הכרבה
יכאלמ םע דימת ונראיתש ומכ ךלוה אוה ,עבש-ראבל
דרוי אוה .וזה תואיצמה לא רזוח אל אוה ,הימש
.ירמגל רחא םוקמל הדקעהמ הלוע וא הדקעהמ

ותוא אצמי הדקעה ירחא וניבא קחצי תא שפחיש ימ
םע בשוי ותוא אצמי .יאר יחל ראבב ןמז הברה ירחא
אובתש ,הקבר ותוא הארת םואתפ םש יאר יחל ראב
הדשב ךלוהה הזלה שיאה ימ" לאשתו רזעילא םע דחי
דואמ הברה התאר איהש קפס יל ןיא ?"ונתארקל
הברה ,לארשי-ץרא זכרמל דע ןרח ןיב ךרדב םישנא
והשמל ,רחא היה הפ והשמ לבא .ויה םישנא דואמ
השורפ ודיש התאר" רמאשכ ןווכתה י"שר הזה רחאה
ל"זח הזה הדשה תא .הדשב חושל אצי אוה ."הליפתב
ראב אובמ אב אוה לבא ,הירומה רה    הדשה רותב ואר
ללגב םצעב תיבהמ השרוגש רגה הבשי םש ,יאר יחל
הרזח רגה תא ותיא איבמ אוהו .לאעמשיו רגה ,קחצי
לאעמשי תא ריזחמ אוה ,וניבא םהרבאל הרוטק רותב
,וללגב שרוג לאעמשיש קחצי והז ,וניבא םהרבא לא
םוקמה לא ,ולש יאר יחל ראב לש םלועה לא ךלוהו
ראב התאר איהו ,רגה לש היניע תא םיהולא חקפ ובש
.םימ

קחצי .תאזה הלודגה היארב ןמזה לכ בבותסמ קחצי
םיאבה תורודב הלגתי ךכ-רחאש רידא חוכ ותוא הז
תוארלו ןאכ תויחל םילוכיש םילודג םישנא םתוא לצא
תיבמ אצוי לעוש ותוא תא האריש אביקע יבר .םש
האובנה תא םג הזה לעושב האריו ,םישדוקה ישדוק
חוכה תא לבקי "תונקזו םינקז ובשי דוע" הירכז לש
םיארומאה לכ לומ רמאש םסרופמה ףסוי בר .קחצימ הזה
אובי אל ,"יינימחא אלו יתיי אל" ורמאש םירחאה
לצב תבשל הכזאו ,'ונאראו אובי' ,ונארא אלו חישמה
ילבחב היהי המ עדוי ינא .חישמה לש ורומח לש ויללג
ינא ,חישמ ילבחב ויהיש תורצה תא עדוי ינא ,חישמ
היהיש םג עדוי ינא לבא ,חישמ ילבח לש דחפה תא עדוי
תא הלאה חישמה ילבח לכ ךותמ תוארל חוכה תא יל
רומחלו רומח היהיש עדוי ינא ,ילאיר ינא .ומצע חישמה
הזו ער חיר הזו באוכ הזו לצ היהי םיללגלו םיללג ויהי
תא תוארל הצור ינא יכ ,םש תויהל הצור ינא לבא ,השק
הז תא תוארל חוכה תא יל היהיש עדוי ינא יכ ,הז
חוכה תא .הלודגה הלואגה תא הז ךותמ תוארלו ,המינפ
קחצי ארקנ ךכ ,"'ה ךורב" .וניבא קחצימ םילבקמ הזה
וניאר ואר" ,קחצי תא םיאורש םייוגה הלא .וניבא
םיעדוי אל .יולגב וניאר ,רתסנב ואר ,"ךמע 'ה היה יכ
.ךיא ריבסהל

דיקפתהש ונתוא םידמלמ ל"זח ,דיקפת שי אבא לכל
לש הפוקתל ךיישש דיקפתה ,תולגה ףוסל ךיישש
יכה דיקפתה םש הלודגה הלואגה לש התליחת
תא הלגמו ,וניבא קחצי אב זא .קחצי לש יטננימוד
םיארנש ,םינושמ םיארנש ,םיימינפ יכה םירבדה
אוה זא לבא ,םיינויגה אל םיארנש ,םילמרונ אל
תקסועש ארמג שי .חצנה תא הלוגסה תא הלגמו אב
בקעיו םהרבאו עיפומ אל קחצי ובש קוספ דועב
וניבא התא יכ" וב בותכש היעשיב קוספה .םיעיפומ
וניבא 'ה התא ונריכי אל לארשיו ונעדי אל םהרבא יכ
?תוטשפב "וניבא התא" הז ימ ."ךמש םלועמ ונלאוג
הפ םיצור המ "ונעדי אל םהרבא יכ" .ה"בקה
לארשי "ונריכי אל לארשיו" .עדוי אל ינא ?םהרבאמ
"ךמש םלועמ ונלאוג וניבא 'ה התא" .בקעי הארנכ הז
.קחצי בוש ?רסח ימ ןבומכ בוש

םירמוא ל"זח ,ארונ רואיתב הז תא םיראתמ ל"זח
רמואו ,וניבא םהרבא לא ה"בקה אב אובל דיתעלש
,ואטח ךינב .ואטח ךינב ,היעב שי וניבא םהרבא :ול
תרזוע אל רבכ ךלש תוכזהש ךכ-לכ ואטח ושוריפ
זא .ףוסה דע ךלש תויוכזב ונשמתשה !והז ,םהל
וחמי םלוע לש ונוביר   םהרבא רמוא ?םישוע המ
.ףוסב תמא שי זא ואטח ,ארונ הז .ךמש תשודק לע
לא ךלנ וניבא םהרבא םע ךלוה אל הז ,ה"בקה רמא
אוהש המל .ללפתי אוה ילוא ,ול הז תא דיגנ בקעי
היה אל וניבא םהרבאש ,תרמוא ארמגה זא ?ללפתי
םידליהמ ול היה ,הלאה םידליה לע םינב לודיג רעצ ול
הברה יד ול היהו ,קחצי  םלוכ לש אבא דחא הלאה
לבא .רדסב היה לכה ,רדסב היה אוה ,ונממ תחנ
םשה ךורב היה םשו ,רשע-םינש ול ויה וניבא בקעי
רעצ ול היה" ,וילא ךלנ .הדוהיו ףסוי ,יול ,ןועמש
ויהי ילוא ,"והיילע ימחר יעבד רשפא םינב לודיג
ואטח ךינב" ול רמאו בקעי לא אב .םימחר תצק ול
ואטח ,"ךמש תשודק לע וחמי ע"שבר וינפל רמא
יקדרדב אלו אמעט יבסב אל" ה"בקה רמא .וחמי
םינקזה לע אל ךומסל רשפא יא ,ארונ טפשמ ,"הצע
יבסב אל" בקעי לע   םיקדרדה לע אלו םהרבא לע
."הצע יקדרדב אלו אמעט

גולידה המ הזה בלשב רבכ דירטה דימת יתוא ,בגא
םיאב וישכע לבא ?קחצי לא תכלה אל המל ,קחצי לע
."ואטח ךינב קחציל רמאו" קחצי לא אב .קחצי לא
סחייתא אל ינא ?"ךינב אלו ינב ע"שבר" קחצי ול רמא
שוריפ המ .העיבתה חסונ יוניש ינפל אשונל ללכב
?ינב המל ,תאזה תוירחאה תרסה הז המ ?ואטח ךינב
תארק" עמשנו השענ ורמאו ,םידמחנ ויה םהשכ
קחצי ךישממו ?ינב וישכע לבא ,"ירוכב ינב םהל
המכ" .תונובשח השענ   "ואטח המכ ,דועו" וניבא
םיעבש קסעה לכ ,"הנש םיעבש םדא לש ויתונש
םירשע ,"ןירשע לד" .םירבדמ ונחנא הז לע הנש
ישנוע רב אל אוה םדא םירשע ליג דע יכ ,דימ דירות
לע רבדמ התא זא ,םירשע ליגמ קר אלא ,םימש
?הז תא גופסל רשפא יא ,ידוהי לש הנש םישימח
.הנש םישימחה לכ אטוח אל אוה ירה ,ךישמנ וישכע
ךכ-לכ אל הז ,"אתולילד ןינש שמחו םירשע לד"
םג זא ,ונייחמ יצח תוחפל םינשי ונחנא לבא ,םיענ
םירשע לע רבדמ התא זא .םיאטוח אל םיצור םא
אוב םלוע לש ונוביר .ארונ והשמ הזש הנש שמחו
?התקעצכה ,תויצרופורפה תא הארנ ,עגר דומענ
.אטוח אוה לעופב יח אוהש הנש שמחו םירשעש אל הז
םג שמחו םירשעה ךותמ ,"אגלפו רס יתרת לד"
?המל ,הנש הרשע-םיתש םלוע לש ונוביר דירות
ידוהי .ארמגה ךכ ,"אסכה תיבדו ייולצדו לכימד"
בותכ ארמגב ,ללפתמ ךיא דועו ?ללפתמ אוה .לכוא
ידוהי ,ןכ-םג חילצי אוהש ללפתמ בונגל ךלוהש בנגש
זא ?אל ,םדא-ןב אוה ,אסכה-תיבלו .ללפתמ דימת
המ לכ .דירות היהי אלש ךיא יצחו הרשע-םיתש
םיעבש ךותמ הנש יצחו הרשע-םיתש הז ראשנש
לבוס התא םא" ?הז תא תחקל לוכי אל התא ,הנש
,"ךילע אגלפו ילע אגלפ ואל םאו בטומ םלוכ תא
,"ל"תאו" .ךכ-לכ הנושמ ארמג תאז .יצח חקול ינא
,םלוע לש ונוביר רמוא התא המ אלא .ידומלת ןויד
גופסל ןכומ אל התא ידוהי לש םינש עברו שש וליפא
אטוחש ידוהיה לש םיאטחל ראשנש המ הז ,םיאטח
אל התא םיאטח לש עברו שש וליפא זא .םומיסקמ
תיבירק אה ילע םלוכ ל"תאו" .דבל גופסל ןכומ
לכה זא ,חבזמה לע יתייה הז ליבשב ,"ךמק ישפנ
ה"בקה אל ,"וניבא התא יכ לארשי ורמא דימ" .ילע
,ונעדי אל םהרבא יכ ?וניבא התא יכ המל !קחצי אלא
רמא ,ונריכי אל לארשיו ,ךמש תשודק לע וחמי רמא
סח :וניבא קחצי םהל רמא .וניבא קחצי התא ,וחמי
יוחאו ה"בקהל וסלק יל ןיסלקמ םתאש דע" .הלילחו
ה"בקה תא םהל הארהו ,"והייניעב אוה ךירב אשדוק והל
ונלאוג וניבא 'ה התא" קוספה ףוס הזו .םהלש םייניעב
,"קחציל וניבא התא יכ" ורמאו וחתפ םה ."ךמש םלועמ
:קחצי םהל רמא ,"ונריכי אל לארשיו ונעדי אל םהרבא יכ"
."ךמש םלועמ ונלאוג וניבא 'ה התא" ורמאו םהב ורזח .אל

לש הלאה תונובשחה הז המ .קמועל הז תא ןיבהל ךירצ
ובש בלש שי .שמחו םירשע ,יצחו הרשע-םיתש ,עברו שש
,השק ךכ-לכ איה תואיצמה ,םישק ךכ-לכ םה םיאטחה
,רבכ ונממ םלעתהל רשפא יאש לודג ךכ-לכ אוה ךשוחה
לצא ןוכנ הז .הפ עיפומ אל ךשוחהש דיגהל רשפא יא
םלועה לש םגו הזה םלועה לש םג המשנ ול שיש ימ לכ
קסעה תא קר האור בצמ לכב וניבא קחצי לבא .אבה
קודבנ אוב םלוע לש ונוביר :רמואו אב אוה זא ,ימינפה
-םיתש ,שמחו םירשע ,םישימח ,םיעבש ,ואטח המכ
ינאש אל הז רבד לש ופוסב .עברו שש ,יצחו הרשע
תא הארת רבד לש ופוסב .םידקענ םה םג ,יתדקענ
הרוצב םירבדה תא תוארל שקבמ וניבא קחצי .לכה
.םיאטוח אל םה םינפב םינפבו ,םהלש תימינפ יכה
רתויה והשמה תאש קומע רתוי והשמ שי םינפב םינפב
חילצמש קחצי לש הגרדמה תאז .קחצי קר הלגמ קומע
,תימינפ יכה הדוקנה תא ךרדה לכ ךרואל תוארל
האור םג אוה ןכל .םימעפל העוט םג אוה ןכל ילואו
אוה יכ ,ולש הכרבה תא ול תתל הצורו ,וישע תא
לא תכלל חוכ ול שי ןכל .המינפ קסעה תא האור
לא תכללו ,אבא לא הרזח ותוא ריזחהל ,לאעמשי
.םהרבא לא התוא ריזחהלו ,הרוטקל התוא תושעל ,רגה

תויולגתהה ןכל ,עיפומ אל לעופבש אבאה הז וניבא קחצי
.ותיא אל הז םיכאלמבו תומולחב ,תוזחמב תויקולאה
ול שי המ ,ראבל ראבמ רבוע וניבא קחציש יאדו
ה"בקה תא ולגי תאזה ראבב אל םא ,ראבב בכעתהל
ךרד ותוא ולגי האבה ראבב אל םא ,האבה ראבה ךרד
עודמ" ,תונובשח השוע אל וניבא קחצי .האבה ראבה
עומשל הצור קר אוה ?"יתוא םתאנש םתאו ילא םתאב
ןכל .'ה ךורב אוהש םיאור םה ,"ךמע 'ה" טפשמה תא
באל םהרבאל םרבאמ תואיצמה תא ללכב ןיא קחצי לצא
תואיצמה תא ולצא שי .לארשיל בקעימ וא ,םיוג ןומע
הזש םיעגר ןיאו .קחצי   תידיתעה ,ןמזה לכ תאזה העובקה
אובל דיתעל ותואמ רתוי יטנוולרו רתוי ישממ ,רתוי ינויח
השוחת םימעפל שי ,םימואל לפרעו ץרא הסכמ ךשוחהש
זאו ,העושי וזיא הפ אובל הלוכי הפיאמ עדוי אל התאש
עיגמ זא .וניבא קחצי לש תאזה תומדב קבדיהל ךירצ
קחצי עיגמ זא .וניבא התא :ול םירמואו םיארוקש קחצי
תא קר תוארל לוכי אלש ימינפ חוכ ותוא תא ןתונש
רתוי הברה הברה הילאירב תמאב האור אלא ,לעושה
דמלמש תאזה הלודגה הגהנהה העיגמ זא .המינפ קומע
.וניבא קחצי התוא

תארקנ הדקעה לכ ?קחצי לש ליאה תא ,רפושה תא םירכוז
דיחיה אבאה אוה קחצי לבא ,םהרבא לש ןויסינכ וליאכ
הכרבה תא וב םימייסמ ונחנא הנשה שאר לש תונורכזבש
."רוכזת ונל םימחרב םויה קחצי תדקעו" ,תובאב אלו
םירבד .קחצי הז ימו הזה רפושה הז ימ םיריבסמ ל"זח
תוארל הצור ינא ,רומא תשרפב רהוזב םיבגשנו םילודג
דכ" ,הארו אוב "יזח את" .הלעמלמ שממ שממ םתוא
םהרבא שיש ומכ "היב אלכד וריהנש ,האלע אוהה
דחא לכל שיו ,לאומש לאומש שיו ,ןוילע םהרבאו ןותחת
.ןוילע רפושו ןותחת רפוש םג שי ,ובש ןהכהו לארשיה תא
"האלע עפוש אוהה" .ןוילעו ןותחת שי םלועב רבד לכל
לש תורואה לכש "היב אלכד וריהנד" ,ןוילע רפוש ותוא
רתוי ןותחת רבדהש לככ ,טושפ ללכ הז .וב םיאצמנ םלוכ
אוה רתוי ןוילע אוהש לככ ,ילש אוה ,רתוי םצמוצמ אוה
רפוש אוהה דכ" ."ץראה לכ לע ןוילע ךלמ" ,רתוי ללוכ
הזה רפושהש םיעגר שיו "היב אלכד וריהנד ,האלע
,תובוטה תורושבה תא רשבמש הלואגה תא רשבמש
שי ."ןינבל ריהנ אלו קלתסא ,היב אלכד וריהנד"
,הלוע ,הלעמל הלעתמ הזה רפושהש םישק םיעגר םימעפל
,ןוילעה רפושה תא ןיא זאו ,םינבל ריאמ אלו ,הבוגל הלוע
רפוש שיש ומכ .ה"בקה לש רפוש שי ,"רפושב עקת"ה תא
ריאמ אל הזה רפושהו ,עקות ה"בקהש רפוש שי ונלש
ררועתמ זא "רעתא אניד ןידכ" םיעגר םתואבו .םינבל
ונקתתא ןווסרכו" .םלועב םינידה םיררועתמ ,םינידה
הלעמ לש ןיד-תיבב ןיד שי .תואלפ יאלפ יומיד "אניד יבל
,ןידה-תיבל םינקותמ תואסרוכ    תואסכ ,"ןווסרכו"
.הלעמ לש ןיד-תיבב ןידל םיבשויו ,תואסכ םינימזמ
רפושה "ירקא קחציד וליא" הזה רפושהו "רפוש אדו"
אל הז ליא .קחצי לש וליא ארקנ ןוילעה ,הזה לודגה
קחצי לש וחוכ "קחציד היפקות" .חוכ הז ליא ,היח קר
וא ,וניתובא לש חבשה "ןהבאד היתחבשות" אוה
אוהה קלתסא דכ" רקיעה וישכע .וניתובאב חבושמה
אוהה םויב היהו" ,לודג רפושב עקת "לודג רפוש
הז קלתסא ,קלתסמשכ ,הלעתמשכ ."לודג רפושב עקתי
"ןינבל אקני אלד" לודג רפוש ותוא ,הבוגל הלעתמ
וליאכ הארנו ,ונממ קוניל םילוכי אל םינבה וישכעש
עגרה ותואב "ןידכ" ?הרוק זא המ ,םולכ ןיא רבכ
ומצע קחצי עיפומ עגרה ותואב ."ףקתתא קחצי"
,קחצי עיגמ עגרה ותואב "אמלעב אנידל ןקתתאו"
?ךינב אלו ינב   ואטח ךינב .םלועבש ןידה תא ןקתמו
הלגתמ זא אקוודו ,לודגה רפושה קלתסא אובש עגרה הז
,"קחצי ומש תא תארקו" לש הזה לודגה חוכב וניבא קחצי
תא ,ןידה תקתמה ותוא תא שי קחצי לש הזה חוכהמו
םהה םיעגרב רשאמ רתוי תויואיצמ ןיאש חוכה ותוא
הזה חוכב .וחוכמ עבונש המבו וב ,וב זחאיהל ךירצש
םינמזב םג שיש תימינפ יכה הדוקנ התוא תא דימת תוארל
תורואה לכש הזה רפושה וליאכ הארנש


Designed by
<A t a r t e c>

Home | Contact Us | Keren Yishai | Rav Mordechai Elon
Learn the Mekorot | Listen to the Shiur

td>